حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت «اسرائیل» را محکوم کرده و این اقدام یک طرفه و ناسنجیده را مخالف قوانین بین المللی و پایمال کردن قطعنامه شماره 478 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1980 می داند.

حزب نهضت اسلامی بر این نظر است که مقام سیاسی بیت المقدس در چارچوب قوانین بین المللی و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حفظ شود و از هرگونه اقدام های ناسنجیده و یکطرفه، که پیامد های منفی در سراسر منطقه خواهد داشت، در منطقه بی این هم متشنج خاور میانه، خودداری شود.

ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان

08.12.2017