داعش همچون یک گروه پایان یافته و در چند ماه دیگر به تاریخ خواهد پیوست، ولی فکر، عقیده و ایدئولوژی خطرناک داعشی هنوز پایبرجاست، بلکه در جامعه‌های اسلامی در حال بیشتر ریشه دوانیدن است. از اینرو، بر علمای بابصیرت و آگاه اسلامی و همچنین دولتها واجب است در خُشکانیدن این ریشه‌ها کمر ببندند.

و اما راههای خشکانیدن این ریشه‌ها عبارتند از:

1) بر دولتها واجب است به مسلمانان و به خصوص جوانان، آزادی بدهند و آنها را از انجام مراسم دینی اشان محروم نسازند. هرچه آزادی بیشتر داده شود، به همان میزان از تأثیر افکار افراطی کاسته می‌شود. این را پیشتر بارها گفته بودم و باز هم یادآوری می‌کنم که مهمترین سبب گرایش به افراط از سوی جوانان، احساس محرومیت آنهاست از آزادی در انجام امور مذهبیشان؛

2) میدان برای علمای آگاه و بابصیرت و روحانیت باسواد و تحصیل دیده جهت فعالیت در جامعه فراهم شود؛ علمائی که به جوانان، اسلام را چنانکه هست تعلیم و بیاموزند. و مادامی که عالم تحصیل دیده و آگاه، از منبر و مسجد محروم شود، باید بدانیم که جوانانِ تشنه به معنویت، عطش خود را از راههای نامطلوب سیراب خواهند کرد. مثلاً، در تاجیکستان اگر برای امثال حاجی میرزا، ایشان نورالدین جان، ایشان محمود جان، داملا نعمان خان (که در زندان است)، ملا عبدالرحیم و غیره مجال برای فعالیت داده شده و به منبر و مسجدهای خود برگردند، این خودش یک تضمین است برای خشکانیدن افکار و عقاید افراطی؛

3) باید دولتها از دخالت در امور دینی جامعه و به خصوص فعالیت روحانیت پرهیز کنند. هر ‌اندازه که دولتها بخواهند روحانیت را به خود وابسته کنند، به همان میزان از نفوذ روحانیت در جامعه کاسته شده و افراطگرايي ریشه خواهد دوانید؛

4) عزیزان جوانی که به اصطلاح، اسلامگرا هستند، برایشان واجب است، تا زمانی که اسلام را خوب نیاموزند و معارف آن را خوب فرا نگیرند، از هر گونه اظهار نظر با تکیه بر سخنان سه چهار مبلغ بی‌سواد در شبکه‌های تلویزیونی، بپرهیزند.

ان شاء الله به زودی یک مقالة مفصل در این موضوع در سایت می‌گذارم.

Advertisements